НачалоЗа нас

За нас

 

              


 

„Полисан“ АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0134-C01 “Внедряване на иновативен продукт в Полисан АД: полимер - модифициран битум с качествени показатели, по-високи от тези на полимер-битуми от чисти гудрони посредством иновативен метод за включване на отпадъчен продукт от производство в друго производство” по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С изпълнението на проекта ще бъде внедрена продуктова иновация - световна новост: полимер-битум от изходна суровина: смес от нископарафинест гудрон и остатък от вакуумна дестилация на отработени масла при получаване на качествени показатели, по-високи от тези на полимер-битуми от чисти гудрони. Продуктът ще бъде получен чрез също иновативен процес, който представлява модификация на стандартния процес за получаване на полимер-битум. Процесът прави възможно използването на отпадъчен продукт като добавка към изходната суровина, функционира със значително по-ниски енергийни разходи и позволява регулация количеството на полимер в крайния продукт.

Изпълнението на настоящия проект ще доведе до успешната пазарна реализация на продукт, който оползотворява отпадъчен продукт от друго производство, тъй като наличието на отпадък в суровината ще позволи по-добра цена от конкурентната при по-добри качествени показатели на продукта, чието получаване представлява предмет на иновацията.

 

Обща стойност на проекта: 1 666 600,00 лева, от които 849 966,00 лева европейско и 149 994,00 лева национално съфинансиране.

 


 

 

Продуктите на “Полисан” АД изолират влагата без алтернатива

 

“Полисан” AД е изцяло частна фирма, основана през 1994год. Намира се в гр. Русе-на територията на “Комбинат за тежко машиностроене”АД в ликвидация, Предприятието специализира производствената си дейност в две основни направления: 

» Битум, битумни продукти и хидроизолационни рулонни материали на битумна основа. 
» Корабни и котелни горива. 
» Горива за отопление.
» Дизелови моторни горива.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО 

МОДЕРНО И КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО - Ние инвестираме в модернизиране и разширяване на производството, защото целта ни е да произвеждаме съобразно световните стандарти в благоприятна икономическа среда.

РАЗНООБРАЗИЕ НА ПРОДУКТИТЕ - Ние посрещаме нуждите на своите клиенти като създаваме технологични условия за производство на нови продукти, отговарящи на изискванията на пазара.

» Политика по здравословни и безопасни условия на труда.

  КАЧЕСТВО - Ние сме твърдо решени да предлагаме на клиентите стоки и услуги с най-високо качество, съобразно световните стандарти. 


ОКОЛНА И РАБОТНА СРЕДА
» Развитие на енергоспестяващи работни процеси.
» Производствена дейност, спазваща изискванията на международните екологични стандарти. 


СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВОТО
» Общи проекти с местната власт.
» Сътрудничество с образователни и социални институции.
» Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за  преработка на тежки нафтено-ароматни нефтове до нискосернисти вакуумни дестилати”.


 

 

2012 - 2019 Всички права запазени